Polis Olma Şartları

972624 kez görüntülendi ve 826 adet yorum yapıldı.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları


Adaylarda Aranılacak Nitelikler


Polis Meslek Yüksek okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

a) Lise ve dengi okullardan mezunu olması ya da lise 4.sınıfta okuyor olması
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

d) 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak

e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması,

f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.

m) ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan alması, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru Zamanı ve Şekli


Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.
Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Başvuru:


Başvuru esnasında adaylardan:

a) Form dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

f) İkametgah belgesi,

g) ÖSS sonuç belgesi,

h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Koşulları:

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Başvuru Şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları
taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 01 Ekim (dahil)-14 Ekim (dahil) 2018 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar a http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban
puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.


UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.


Polis Akademisi Başkanlığı

Telefon : +90 (312) 462 86 49 - +90 (312) 499 70 02
Fax : +90 (312) 462 85 33
E-posta : polisakademisi@egm.gov.tr
Web : www.pa.edu.tr
Adres : Polis Akademisi Başkanlığı Eymir Mah. 49. Sokak PK:06834 Gölbaşı / ANKARA


Başvuru esnasında istenen belgeler


a) Başvuru dilekçesi,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
ç) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
d) Evli ise evli olduğuna dair beyan,
e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
(2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra "Aslı Görüldü" ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri


Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri


Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir. Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
2) Kendisinden istenileni kavrama,
3) Kendine güven duyma,
4) İfade etme yeteneği,
5) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir. Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.

Hakkında "POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin DüzenlenmesiGenel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri


Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.

BAŞVURU YERLERİ:Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

POMEM BİLGİ İÇİN:

EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 2143 Sokak No:16 Balgat- Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları:
POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 462 43 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 462 43 34-35POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:


Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 


Yorum Yap / Soru Sor

B*** S*** ***

AÖL öğrencisiyim AÖL bitikten sonra ne yapıp polis olabilirim?

tyt sınavına girip 250 ham puan alarak polislik başvurusu yapabilrisin

Fe*** A***

19 yaşımdayım Acık lise okumaktayım polis olma şansı var. Askerlik yapmadım.

polis olarak 10 yıllık hizmet süresini kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır

İ***

Sol kolumda en üstte dövme var hafif silindi tesettürlüyüm sıkıntı olur mu

genel sağlıkta kuruldan onay alınırsa bir problem olmaz fakat işi garantiye almada fayda var

Ak*** K*** ***

vücudun herhangi bir yerinde iz bulunması sorun olur mu

genel sağlıkta kurulun insiyatifine göre değişir. izin büyüklüğü yeri de önemli

Os*** ***

Bı kavgaya karismistim 3 yıl infaz cezası aldım sorun olurmu bıçaklı veya bı aletli kavga degildi

onu başvuru yaptığınızda sıkıntı olu olmayacağı kurul kararınca size söylenir

R*** ***

17 yaşında biri polislik üniversitesine girebilirmi?

maalesef polislik başvurusu için 18 yaşını doldurmuş olmanız lazım

Os*** D*** ***

Orta okulda 2 defa sınıfta kalırsak polis özel harekat olabilirmiyiz

polis olabilmeniz için liseyi bitirip tyt sınavına girmeniz gerekiyor

Os*** D*** ***

Eyer 2 defa orta okulda sınıfta kalırsak polis özel harekat olabilirmiyiz

yks tyt de 250 ham puanı geçtiğiniz takdirde her hangi bir sıkınt olmayacaktır

Me*** C***

Bir gözüm 1.75 Bi gözüm 1.25 polis olmama engel mi

genel sağlıkta kurulun vereceği sonuca bağlı

Ş*** S***

Ben imam hatip lesine gidip sonradan düz liseye geliş yapip polıs olabılırmıyız

tyt de 250 ham puan yaptığınız takdirde ir problem olmayacaktır

Ze*** N*** A***

Boy 160 24 yaşındayım TYT den 257 aldım ek yerleştirme puanım bu verilen kriterlerden bir tık aşağıdayım acaba çok sıkıntı oluyormu böyle olduğunda

polilik için 250 ham tyt puanı gerekmektedir

Ye*** Y*** ***

Benim göğsümde dövme var ama kıyafet giyince gözükmüyo sıkıntı olur mu polislik için

genel sağlıkta kurulun vereceği karara bağlı ama sildirme şansınız varsa garantiye almanız daha iyi

Ye*** Y*** ***

Benim göğsümde dövme var ama kıyafet giyince gözükmüyo sıkıntı olur mu polislik için

genel sağlıkta kurulun vereceği karara bağlı ama sildirme şansınız varsa garantiye almanız daha iyi

Um***

Merhaba, Ben Polis Olmak İstiyorum ama Bende Biraz Astım var Polis Olabilirmiyim?

Mu***

Ben lise 2. Sınıf öğrencisiyim polis olmak istiyorum bunun için 2. Dönem alan seçmem gerekiyor hangi alanları seçmeliyim Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık, Dil

Sa*** *** ***

TYT Sınavına girdikten sonra ne yapmalıyız. Teşekkürler

AR*** B***

ÇEVİK KUVVET OLUCAM ALLAHIM İZİN VERİRSE İNŞALLAH

ş*** N*** D***

merhaba .ben liseyi geçen yıl bitirdim bu sene üniversite sınavına tekrar girsem ve yeterli puan alsam başvuru yapabilir miyim.yani liseden geçiş kalktı mı

Mu*** Y*** B***

iyi günler üniversite 2 senelik bir bölümde öğrenciyim polis olmak istiyorum ne yapmak gerekli

*** G*** ***

Merhaba ben polis olmak istiyorum yabancı dil bilmeme gerek var mı?

Ö*** C*** ***

Ortaokulda kavga ettiğim için tutanak tutular polis olmamı engelermi. Şimdiden Teşekkürler.

He*** K***

Merhaba benim sağ gözümde kayma var kısacası miyopum polis olmama bi engel mi teşekkürler iyiki varsınızcek

saglık raporlarınız sonucunda komisyon karar verecektir.

He*** K*** ***

Benim kilom 68 boyum ise 1.70 kilomdan dolayı polis olamama gibi bi durum olabilir mi şimdiden teşekkürler iyiki varsınız

hayır boy ve kilonuz uygun

He*** K***

Merhaba benim kuzenim cezaevinde ilerde polis olamama neden olur mu

hayır olmaz

He*** K*** ***

Merhaba ben mülakatlarla ilgili soru sormak istiyorum.mülakat soruları aşamalardan mı oluşuyor ve cok mu zor

Al*** A***

Bronşit var polis olmama engel mi

hayır

Ey*** ***

Ben lisede kavga yapmıştım sicilime işlemişse polislikte sıkıntı olurmu

AS*** ***

Öncelikle merhaba ben bu sene 2020 tyt ye giricem . Polislik için ne zaman başvuru yapcıam , sınava girdikten sonramı ??

evt

Ze*** U***

Merhaba polis olmak için üniversitede hangi bölümü seçmeliyim

tyt sınavına girip baraj puanını asmalısınz. basarılar..

Mu*** ***

Ben ünüversitede okuyorum 1 sınıfım nasıl polis olurum

polis olma şartlarına sitemizde ulaşabilirsiniz

Ze*** A***

Merhaba benim abim cezaevinde polis olmama sıkıntı olur mu

siyasi suç değilse polis olmanıza engel olmaz

Ö*** A*** A***

Merhaba ben PAEM polis olmak istiyorum ama nasıl olacağımı ve detaylı bir şekilde nasil öğrenebilirim il emniyet müdürlüğüne gittimde hangi şubeden bilgi alabilirim teşekkürler

polis olma şartları sitemizde mevcuttur ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz

Fa*** A***

Ben 19 ekim 2002 tarihinde doğdum ve lise son sınıf öğrencisiyim şimdi ben polis akademisini kazansam bile başvuru yapamayacakmıyım

polis olma şartlarını okuyabilirsiniz yasınız dolunca basvuru yaparsınız

Ce*** A*** ***

Şimdi ben lise 12 sınıfım polis olmak istiyorum bunun için ne yapmam lazım teşekkür ederim.

baraj puanını gecip basvuru yapabilirsinz

K*** U***

merhaba sağ gözümde doğuştan katarakt var komiser yardımcılığı lisanstan alım için başvurdum girme şansım var mı ?

katarak normalde tedavisi olur farklı durumlarda komisyon karar verecektir

Se*** E***

abi sınavsız pmyo giriliyomu yada sınavlıysa puanımız yetmediyse ne olucak özel yetenekle giriliyomu sporla ilgili

sınav baraj puanını gecmek zorunludur

Se*** E***

abi sınavsız pmyo giriliyomu ya da sınavlıysa puan yetmediyse ne olucak

sınavı baraj puanını gecmek zorunluğu vardır

Er*** K*** ***

Selam un aleyküm busene lise son um hedef olarak polis olmak istiyorum ne yapmam gerek eşit ağırlık okuyorum olabilirmiyim hangi üniversiteyi okumam gerek

polis olma şartlarını okuyunuz sitemizde mevcuttur

E*** ***

Lise son sınıf öğrencisiyim Kasım ayı doğumluyum gelecek sene ki polis sınavı 30 Eylül tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor diyor.Ay olarak doldurmamış olmak engel teşkil eder mi?Teşekkürler

polis olma şartlarını okuyunuz doldurmanız şarttır

Ne*** K***

Benim dudagimin uzerinde ben var bitane o sorun olur mu ? Ve boyum 1.68 kilom ise 43 biraz zayifim 18 yasina girdigimde basvuru yapmak istiyorum kilom ve ben sorun olur mu

hayır sorun olmaz

Bu*** A***

Yuzumde iz var polis olmama engel olurmu

izin durumuna göre komisyon karar verecektir

Ay*** S***

Ben 9. Sınıf ogrencisiydim devamsizliktan sinifta kaldim ve fiziğimle@matematik dersim kotu onlari bu sene duzletsem polis olabirmiyim

evet .başarılar

Di*** A*** ***

bir kulağımda dört(bir tanesi kıkırdak) öteki kulağımda iki delik var polis olmama engel mi acaba cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim

hayır basarılar

Ni*** K***

bir kulağımda dört(bir tanesi kıkırdak) öteki kulağımda iki delik var polis olmama engel mi acaba cevap verirseniz sevinirim teşekkür ederim

hayır

Nu*** T*** ***

Merhaba , ben 2018 yılında tyt ve ayt ye girdim , 281 puan aldım tam puan , bunun için polisliğe başvuru yapabiliyor muyum ?

evet barajpuanı aşmışsınz

Al*** K*** ***

Ben aşçılık okumak istiyorum ama polislik de istiyorum aşcilik 4 yil bitiince ustune polislik okuyabiliyor muyum?

pomemli olabilirsiniz şartlarınız uygunsa

Mu*** A***

Bende hafif derecede kekemelik var oda heyecanlandigim zaman oluyor bu polis olmama engel mi

hayır

Si***

Ben lise 4 öğrencisiyim yks sınavından sonra mı yoksa önce mi polislik için sınavlara giricem lütfen cevap verim

sonra .basarılar

Ze*** U***

Merhabalar benim siyasi suçtan içerde olan bir amcam var bu polis olmama engel olur mu ya da ilerde herhangi bir sorun yaratır mı

bunu ancak komisyon karar verir

Me*** Y***

Merhaba lisans mezunuyum polis olmak istiyirum.boyum 1.60 kilom 51 polis olamamda sakınca var mı

polis olma şartlarını okuyunz

Na*** ***

Üniversiteyi bu sene bitirdim lisans mezunuyum polis olmak istiyorum tam olarak neye çalışmam gerektiğini bilmiyorum yardımcı olur musunuz

pomeme alım şartlarını okuyouz sitemizde mavcuttur ..basarılar

Ni*** D***

Merhaba. Düz tabanlığın bütün çeşitleri polisliğe engel midir???

hayır

Me***

Pelteğim(R harfini söyleyemiyorum) elenir miyim?

hayır basarılar

H*** K***

merhaba ben 11.sınıfım boyum 158 .48 boyumun uzar herhalde polislik olmama engel mdir?

polis olma şartlarını sitemizden ulaşabilirsinz

Ok*** A***

Benim tek kulağım az duyuyor polis olabilir miyim ?

bunu durumunuza göre doktor ve komisyon karar verir

Ib*** ***

Bende büyüme hormonu eksikliği var polis yada asker olmama engel mi

tedavi durumuna göre saglık kurulu karar verir

An*** K***

18 yaşından küçükken işlenen yüz kızartıcı suçum var. Yaşım ve öğrenimimden dolayı HAGB olmuştu. Aradan 5 yıl geçti herhangi bir suçtan ceza almadım. Kayıt arşivden silindi. Polis olmaya engel misir ariiv soruşturmasına takılır mıyım

hayır takılmaz

Bu*** A***

Kolay gelsin ben asker çocuğum ama bana arkadaş dedi 150 ile alınıyor diye biliyorum ama pek bana inandırıcı gelmedi bu 150 puan bana bu konuda yardımcı olurmusunuz

merhabalar efendim polislik başvurusu için tyt de 250 ham puan gerekmekte

Fe*** B***

orta okul bitirsek olmazmı ?

polislik başvurusu için tyt de 250 ham puan almanız gerekmekte bunun içinde lise mezunu olmanız lazım

Be*** A***

Bende baya jilet var 2 yillik sporcuyum maçlara çıktım herhangi bir cezam yok suan yasim 19 kilom 56 boyum 1.63 ama lise 3 ogrencisiyim gec yazıldığım için polis olabilirmiyim cevaplarsaní cok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

Ug*** K***

Merhabalar kolumda dovme ve cok kucuk gozukmuyecek kadar kesik mevcut polis olamaya engelmidir bu meslegi gercekten yapmak istiyoruk tek hayalim bu konuda yardımcı olurmusunuz

dövme görünür bir yerde ise kurul izin vermeye bilir sildirme şansı varsa garantiye almak iyi olur.yara ve izler konusunda genel sağlıkta kurul tarafında verilecek karara bağlıdır

Me*** *** ***

Lise son sınıf ögrencisiyim üniversite sınavların hiç birine girmedim polisliğe nasıl basvurabilirim veya sınavı nasıl olur

polis olmanız için tyt sınavına girip 250 ham puan almanız gerekmekte

Ni*** K***

merhabalar, pmyo da bildiğim kadarıyla 250 kadın polis alımı yapılıyor tyt puanımız yüksek diyelim katılım fazla olucaktır elemelerde fazla olur diye düşünüyorum ne yaparsak şansımız daha yüksek olur? Birde ; pmyoya seçilemezsek başka bir tercih yapabiliyormuyuz aynı dönemde üniversite olarak?

spor sınavınına iyi çalışmanızı öneririz

H*** K***

Kızıl saçlıyım polis olmama engel mı?

hayır

H*** K***

Kızıl saçlıyım polis olmama engelmi

hayır

En*** ***

Merhaba ben 8. sınıf öğrencisiyim matematiğim biraz kötü düzeltmek için çok çalışıyorum en çok istediğim şey polis olmak İnşallah olucam acaba sınava 1 kere mi giriliyor yoksa düşük alınca tekrar girilebiliyormu bunu öğrenmek istedim

yaş sınırın bitene kadar girebilirsin şimdiden matematiğini düzeltmen şansını artırır

tekrar girebilirsiniz sınava.basarılar

Sa*** A***

Herhangi bir yardım kuruluşuna üye olmak polisliğe engel olur mu ?

hayır

AH*** M***

Admin Abe lise de kınama cezası almak engel olurmu polis olmaya

Tabiki sıkıntı olmaz

Er*** E*** *** ***

Gizli Astım Hastasıyım Polislige engelmidir acaba hiç bir nefes kesilmesi yok koştugumda yüzdügümde spor yaparken solunum testindede hiç bir sıkıntı yok filim çekildi ondada sıkıntı yok elenme sebebi olurmu acaba ama kontrol yaptıklarında astımım çıkıyor ama hiç bir engelim yok yorulmuyorum nefesim daralmıyor v.s

genelde sorun olmuyr baslamayan astımlar bunu ancak komisyon karar verir

Ay*** S*** D***

Kapalılar Polis Olabilir mi acaba

Son yapılan yasal düzenlemeyle olabilirsiniz Resmi Gazete'de, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kadın polislerin başörtüsü kullanması artık serbest. Buna göre kadın polisler, şapka, kep veya örgü bere altında kaldığı sürece, üniformalarının renginde ve desensiz başörtüsü kullanabilecek. 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine” ibaresi şu şekilde değiştirildi: "Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez."

Mu*** D***

Selamın Aleyküm bende İnşallah polis olmak istiyorum.Örneğin Polis olduk ve sonra mesleği bırakıp öğretmen,avukat olduk.Peki sonradan polisliğe dönebilir miyiz ? polisliğe dönebilirsek eğer geri nasıl dönebiliriz.Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumadan kaç yılda polis olabiliriz. aklıma gelmeyen,veya bilmediğim bilgiler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

lise mezunu olduktan sonra basvuru yapabilirsinz

Mu*** D***

Selamın Aleyküm bende İnşallah polis olmak istiyorum.Örneğin Polis olduk ve sonra mesleği bırakıp öğretmen,avukat olduk.Peki sonradan polisliğe dönebilir miyiz ? polisliğe dönebilirsek eğer geri nasıl dönebiliriz.Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumadan kaç yılda polis olabiliriz. aklıma gelmeyen,veya bilmediğim bilgiler hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim

polismalzemeleri.com

Ce*** K***

Hocam ıyı gunler benım 2015 te ailemin cevre korkusu uzerıne amateme basvurduk idrar testim temiz cıktı bikac kere kullandıgımıdoktora uyuyamadığımı söyledim bazı ilaclar yazıldı bu olay elenme sebebimi

polis olma şartlarını okumanızı tavsiye ederiz

De*** B***

Birkaç ay sonra muhtar azalığı yapma durumum var bu polisliğe engel olur mu

hayır

İ*** A***

Ben açıktan lise okuyorum kredim 166 başvuru yapabilir miyim yoksa lisenin bitmesini mi beklemem gerekiyor?

liseyi bitirmeniz gerekiyor

Ez***

Ben şu an mimarın ama polis olmak istiyorum ne yapmalıyım sizce

Güncel polis alımlarını takip etmeniz lazım ayrıca yaş sınırı var bunları detaylı şekilde blogumuzda var teşekkürler

Ş*** ***

S.A 12.01.2001 doğumluyum meslek lisesi 2. sınıftayım polis amiri olmak istiyorum nasıl olabilirim.Liseden mezun olduktan sonra ne yapmalıyım tam olarak veya şimdiden polis lisesine felan geçiş yapabilirmiyim? (Boyum 1,69 1,73 civarı, kilom 70)

Ha*** A***

ben açıktan lise okuyorum kredim 152 acaba polislik için başvuru yapabilir miyim ?

Ay*** ***

lise 1 de öğrenci alımı yapılıyormu

Ze*** T***

Bende göz kayması var engel olur mu

Al*** *** ***

merhaba benim boyum istenilenin altında ama vücut kitle endeksimi ölçünce uygun çıkıyor bu yeterlimidir

E.*** A***

Merhaba, ben kapalıyım ve sol bacağımda yanık izi var bu engel olurmu?

So*** D*** ***

Yunus polisinde üniversite sınavına girmek zorunlumu

Ah*** D*** ***

Merhaba ben yurt disinda yasiyorum ve türkiyede polis olmak istiyorum yurt disinda orta okulu ve meslek okulunu bitirdim türk vatandasiyim ve benim türkiyede polis olmam icin ne yapmam lazim ?

As*** Y***

BEN AÖL OKUYORUM ORADAN OKUYABİLİRMİYİM

Ze***

açık lisede okuyorum polis olmama engel bi durummu

Da*** *** A***

nefes almakta zorlanıyorum ama polis olmayı her şeyden çok istiyorum bu benim için bir engel mi?

Si*** ***

Merhaba 2016 ygs lys puaniyla polislige basvuru yapilirmi

Se*** K***

polıs olmak ıcın ünüforma şartmı

Ay***

Ben bayan polisim evleneceğim kişi afganistanlı sıkıntı olur mu?

Bu konuda kurum personel şubeden bilgi alabilirisiniz.

Ra*** A***

Merhabalar Ben 18 yaşındayım 1.74 boyunda 70 kilodayım ve bende Astım Hastalığı var kimi diyor ki astım polis olamaz, biri diyor ki astım polis olabilir. ama bende astımı tetikleyen hiç bir şey yok küçük yaştayken futbola giderken etkilenmiyorum.

Ba*** B***

Kardeşim ben polis olmak istiyorum lise 3 öğrencisiyim lisenin bitmesi şartmı yada lise 4 başvuru yapabilirmiyim kafam çok karıştı

S*** ***

Amcam cezaevinden çıktı engel olur mu? Bir de hangi ilde neye göre okuyosun? istediğin yerde okuyabiliyo musun?

Ay*** K*** ***

Ben su an açık öğretimde okuyorum son iki sinavim var başvuruyu şimdi yapabilirmiyim

En*** K***

Askerden muaf olan gözden sonra gözü çizdirip polis olabilirmi

Ra*** ***

Lise mezunuyum bende polislige basvuru yapa biliyormuyum simdi lise diplomasiyla

Al*** U***

Ben de lise son sınıf ogrencisiyim boyum 168 kilom 64 polis olabilir miyim bide JÖH veya PÖH olmam icin ne yapmam gerekiyor

Ş*** A***

Orta okuldan sonra polis lisesi varmıdır?

S*** T*** ***

been kapalıyım ve imamhatip mezunuyum pantolan yerine etekli pantolnon giye birmiyim

U*** A***

Boyum 1.67 kg 80 kolumda ameliyat izi var Ben bolis olurmu yum

K*** K*** ***

Ben 9 yaşındayken açık kalp ameliyati oldum şuan cok ıyyim hiç bir saglik sorunum yok sadace dikiş izim var oda vücudumda yani gözükmüyor bi sorun olurmu

Se*** ***

Dövme gözükmeyen yerde mesela omuz gibi bi yerde olması engelmi

Em*** ***

10 sınıfım polis olmak için neler yapmam gerekiyor

Ah*** Y***

Lisede cocugun yuzune sicak su attim 3 gün uzaklastirma aldım mahkemede takipsizlik verdisıkıntı olurmu

Mu*** F*** ***

Almanya’da doğdum ve büyüdüm, yaşım 26 ve Türk vatandaşıyım. Türkiye’ye dönmek ve polis olmak istiyorum. Ne gibi başvurular beni bekliyor? Cevaplarınız icin teşekkür ediyorum.

IY*** ***

Merhaba ben polis olmak istiyorum Ama işitme cihaz kullanıyorum olur mu ??

Po*** ***

Benim vücudumda ufak tefek çizgiler var bu polis olmamı engellermi

O*** A***

gözüm doğuştan şaşılık bulunmakta kayıklık bu polis olmama engelmidir %5-10 arası görmekte

Me*** E***

Vücütta ameliyat dikiş izi bulunması polisliğe engel midir ?

Ez*** D***

Merhaba ben 22 yaşındayım aranılan tüm özellikler bende mevcut fakat kimya bölümü lise 3 terkim benim izlemem gereken Yol nedir ?

Ay*** C***

merhaba editor ben lise mezunuyum yks den 270 puan alınca direk polis akademisine başvuru yapabiliyormuyum..başvuru yaptıktan sonra mülakatlaramı çağırıyorlar soruma cevap verirseniz sevinirim editor teşekküreler..

Sa***

Ben 24 yaşındayım akşam lisesine gidiyorum daha mezun olmam 3yil var polis olurmuyum

Ad*** M*** S*** A*** P*** ***

Benim boy 1.77.yas .22.kilo..67..urfaliyim polis olmak istiyorum yani bana yardimci olabilirmisiniz ben lise iki terk ettim okulu nerden başlim ki ben

Ro*** C***

Kaşta pirsink olması polisliğe engelmidir

Di*** B***

BABAMA DOLANDIRICI DİYE İFTİRA ATTILAR.ŞUAN BABAM KAPALI CEZA EVİN DE . BU POİS OLMAMA ENGEL OLUR MU ?

He***

Sayısal olmam polis olmamı engeller mi

Se*** Y***

2 yılık üniversitesi bitirdim atamam olmadı peki polis olmak için tekrardan mı sınava girecem yoksa polislik mülakat larini gecsem yeterli olurmu polis olmak için

Em*** D***

18 yaşımda oluyorum polislik sınavına girerken ama 18 yaşımı tam doldurmuş olmuyorum yani 19 yaşıma girmiş olmuyorum engel midir?

Hi*** T***

Yüzümde az bi iz var sorun olur mu

La*** ***

Avrupada liseyi bitirdikten sonra Türkiyde polis olmak mümkün mü?

Em*** G***

Merhaba bende jinekomasti var doktor dediki 2 yöntem var dedi birinde %90 gider dedi birinde hepsi gider bidahada olmaz dedi ama iz kalır dedi acaba sorun olurmu

Ce*** *** ***

Yüzümde çok küçük zor görülen bir tırnak izi var. Küçükken olmuş . Polis olmama manimi

De*** C***

Ben kalpten tedavi goruyorum polis olamazmiyim

ME*** Y***

BEN POLİS KARDEŞİYİM 150 PUANIN YETERLİ OLMA OLASILIĞI VARMI

Se*** D***

Abecim sol kolumda ameliyat izi var bilegimde sadece 2 santim platin izi ve yüzümde hafif bir çizik var polis olmama engel mi ?

Fa*** M***

polis akademiyasyna girmek isteyorum ama ben turkmenistan watandashi nasil giribilerim

Ah*** C*** ***

Ahlak puanım 90 polis olmama engelmi?

Mu*** V***

Ben polis olmak istiyorum

Yu*** *** ***

Abi Aile den biri mesela babası hapise girmiş ve çıkmısa oğlu polis olmasına bi sakınca oluyor mu?

Ze*** *** ***

Benim suan Lise bitti polis olmak için ne yapmalıyım Nereye basvurmaliyim Yaşım da 20

Ze*** C***

Benim boyum 1.60 olmuyor muu Cook seviyorum ve istiyorum askeriye veya polisiye olmayı boy sınırı olmasaydı keşke

Ze*** B*** ***

Merhaba Gözümde keratakonus adında bir hastalık var uzağı göremiyorum bu polis olmama engel mi, lens kullanmamız durumunda da engel olur mu bunun yanında burun ameliyatı olmak da polis olmaya engel midir Bilgi bekliyorum tşk

Si*** *** ***

Admin karaciğer de bulunan 13.5 mm Yani 1.5 cm ilk hemojion çıktı ultrason da 4 5 doktora sordum ben sağlık açısından hiç bir sorun teşkil etmez dediler ve polislik de eleme sebebi yazdığını söyledim şaşırdılar

Ec*** T***

Ben 17 yaşındayım gözlük kullaniyorum seneye gözüme lazer yapılacak ve gözlük kullanmiyacağım bu benim polis olmama engel olur mu?

Me*** B*** ***

Merhaba; Oğlum lise 3 gidiyor seneye polis okuluna gidebilirmi? Veya bu aşamada ne yapmamız sizce uygun olur. Sağlık yönünde herhangi bir prolem yok boy kilo vb. verilen kriterlere uygundur.

Er*** Y***

Endüstri meslek lisesinde okuyorum mezun olduktan sonra başvurabilir miyim? başvurursam ve kazanırsam okuldan mezun olduktan sonra en yüksek mertebe olarak hangi rütbeyi kazanırım (memur,komiser,amir) gibi gibi

Fs***

Benim sol kol dirseğin küçükken kırıldı yanlış kaynama yaptı ama her hangi ağrı aci yok polislige basvursam sağlıkta elenir miyim

Me***

Benimde bir sorum var ilk yıl sınavdan geçemezsek iletiki yılarda tekrar sınava girebiliyormuyuz

Me*** D***

Ben 20 yaşındayım lise 2 terkim en büyük hayalim polis olmak boyum 1.70 kilom 73 sağlık sorunum yok polis olabilmem için ne yapmaliyim

Si*** Y***

AŞK değil HEDEF polis olmak Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene

Sa*** D***

Merhabalar Ben önlisans mezunuyum. Önlisans mezunlari da lisans mezunlari gibi polis olma durumu var mi ?? Varsa şartlar nedir ? Ne yapmamiz gerekir. Lisans mezunlari gibi 6 ay egitim mi veirliyor yoksa daha fazla süre mi eğitim mi veriliyor?

Si*** M*** ***

Omzumda kesici yaralar var ama yarım kol tişört giydiğimde görünmüyor. Bu bana bir engel mi ? İlginiz için çok teşekkür ederim

Tu*** P***

YKS de TYT sınavı için başvuruda bulundum Sınav tarihini bekliyorum bundan başka başvuracağım bir yer var mı. Kaçırdığım bir şey olmaması için yazıyorum. TŞK.

On*** E*** A***

Astım olanlar ama azalmış olanlar polis olabilirmi

Gu***

Benim amcam ve amcamın çocukları falan siyasetten içeri girip çıktılar bu polis olmama engel mi ? Polis olmayı çok ama cokkk istiyorummmm...

Ta*** Z***

Yks de sadece temek yeterlilik bolumune girmemiz yeterlimi polislik icin

Ma*** Y***

ben 15 yaşındayım lise 9 gidiyorum 10 sınıfı polis lisesinde okusam olurmu .........................

Le***

spor yapıyorum ve baya kalıplı duruyorum bu polislik için engel mi acaba

Al*** R***

Elimde güc kayıbı

Me*** S***

Sol elide güc kayıbi var engelmi

Ve***

Sol elimde güc kayıbı var ileşse sorunmu

Me***

Sol elimde güc kayıbı var sorunmu

Me*** G***

Benim Hayalim polis.olmak yani kucuklugumden beri hayalimdir ama 1.derceden yakin kisiler hapise girmis olanlar varsa bu polis olmaya engelmis ama.ben cok istiyorum vatanimi korumak istiyorum ve engel diye bu beni cok uzuyor yardimci olabilirmisiniz

AY***

Hayeller Polislik Hayatlar Tasarımcılık

Ay*** C***

Şey ben birşey sormak istiyorum ama ders notlarım düşük birde lise 1sınıfta başvuru yapabilrmiyi çünkü polis olmak çok istiyorum EN BÜYÜK HAYALİM ama gerçek olucak

Nu*** K***

Burnundan ameliyat olucam bu benim polis olmama engelmi

Nu*** K***

Burnundan ameliyat olacağım bu polis olmama engelmi

Me*** A***

aılede sabıkalı olan var benım polıs olmama engelmıdır

Me***

Polis olmak icin tyt oturum 1 sinavina tek mi girecez

Er*** Z***

Babamın amcasının oğlu teror suçundan müebbet hapis cezası almıştı 2000 senesinde bu benim polis olmama engel mi kağıt üzerinde engel değilse bile seçen kişilerin görüşleri etkilermi

Er***

polis olmak için sayısal eşit ağırlık sözel bunlardan hangisi seçmem gerek

Ra*** S***

Ben 16 yaşında 1.79 boyunda 74 kilo ağırlığındayim. Şuan benim lise 3 de olmam gerekiyordu fakat lise 1 de kalktıktan sonra bir daha okula gitmedim. Bu vatanı koruyup kollamak istiyorum, polis olmak için ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olur musunuz?

Ç*** Z***

Sol kolumda tam dirsegimde bir yanik izi var bu sorun olurmu

Tu*** A***

Gözlerin 1,75 2 miyop polis olurmu

Tu*** A***

Gözlerim 1,75 ,2 miyop sizce girebilirmiyim

Ed*** *** ***

Ben 14 yaşında bir baynım . benim kaşımda bir iz var ve gözümün altında bir gamzeye benzer iz var . güçlüyüm spor yapıyorum. Şuan niğde ilinin en iyi hentbool oyuncusuyum. En büyük hayalim olan yunuz polis olabilir miyi ? Daha dorusu yunuz polis nasıl oln

Ed*** ***

Ben 14 yaşındayım ama benim kaşımda 3 santimlik iz var ve gözümün alt kısmında gamzeye bezer bir iz var yunus polis olabilir miyim?

Es*** ***

Ben çok geç kalmışım farkindayim ama gerçek ten polis olmak istiyorum sivil üniformalı farketmez boyum 1,70 kilom 70 hiçbir sağlık promlemim yok ama kendi isim vardı o yüzden başvuru yapamadım çok üzgünüm çok geç değilse hicbi şansım yokmu ama yasim 32

Gi*** ***

Küçükken merdivenlerde düşmem nedeniyle çenemde dikiş var ve belli oluyor sizce engel mi

Se***

11 sınıf ögrencisiyim meslek lisesinde okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne yapmalıyım

Se*** *** ***

Ben 11 . Sınıf meslek lisesi okuyorum sınavlara girmek istiyorum ne zaman girebilirim herhangi bi saglık sorunum yok boyum kilom kurtarıyor

Me*** G*** ***

Lise mezunu olmak engelmi

Hayır değil, Polis olabilmenin ilk şartlarından birini sağlamış durumdasınız. En az Lise mezunu olmak yetmektedir.

Mu*** K*** K***

Benim babam polis ben 17 yasindayim boyum endeksim kilom uyuyor fakat dis yapim biraz bozuk sıkıntı olur mu?

*** N*** S***

kapalılar çevik kuvvet falan olabilir mi

Me*** E*** K***

sağ elimde orta parmak eklem kemiğimin üstünde küçük bir yara izi var acaba engel mi?

Ed***

12.07.2000 dogumluyum polis yuksek okuluna girebilirmiyim

Um*** A***

suan 13 yaşındayım ortaokul 8 sınıf gidiyorum hangi liseyi okusam daha iyi olur polis akademesi duydum polis olmak için yoksa o liseyemi gitmek gerekiyor napcamı bilmiyorum yardım edin

Fa*** Y***

Astım hastalığı var ve konumda yanık iz var polis olmamı engele imi

Sa*** P***

Saclarimin kızıl.olması polis.olmaya engel.mi acaba?

Hayır değil. Bayanlarda saç rengi gözetilmemektedir.

F*** S***

Mrb ben 2yıllık elektrik mezunuyum 24e girdim ocak 2018te polis olmam için YSK sınavdan kaç puan almam lazım ??

Ha*** T***

şey elimde bazı küçük izler var sorun olurmu

Mu*** ***

Ben 15yaşındayım imamatipde okuyorum sag ayagımda cay yanı var ve sol kaşımda iz yara izi var ama aşırı dercede büyükde deyil lise puanı filan etgiliyomu zorunlu puan filan varmı polislikle ilgili bişey bilmiyorum boyum 1.72 flan herhangi bi hastalım yok

Me*** G*** ***

Kulaklarımı deldirdim sağda iki tane solda 3 tane var polis olmak için mülakatta Bir sorun olur mu

Eğer gözle görülür şekildeyse sorun olabilir yinede kurulun bileceği bir konu teşekkürler

El*** N***

Ben açık lise son sınıftayım 20 yaşımdayım 1,70 boyundayım kilom 50 ben çevik kuvvet olmak istıyorum ama ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum bu Bilgileride bilir kişiden almak istıyorum lütfen yardımcı olur musunuz

Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan. Bunlar dışında polislik sınavlarını takip etmeniz gerekmektedir ayrıca tüm ek bilgiler polis olmak istiyorum bloğumuzda mevcuttur.

ME*** ***

Mrb ben polis olmayi cok istiyorum ama kapaliyim polis olabilirmiyim birde yuzumde izler var kucuk kucuk cizikler

Mu*** K***

Rıza baba sana geliyorum :d

Si*** Y***

Selam Kızım polis olmak istiyor.Üst soyun geçmişindeki sabıkalar engel teşkil eder mi?

Ab*** ***

Sol kolumda omuz hizasında birkaç faça izi var ama görünmüyor polis olmama engel mı

Su*** S***

Viyanda yasıyorum ve özel harekat polisi olmak istiyorum ve viyanada sadece normal okul okudum 8 sene, 18 yasindayim ama boyum 1.58 yardımcı olurmusunuz

Ö*** T***

Lise mezunuyum ysk yada lys sınavlarına girmemiz sart mi? Yada kpss direk diplomayla girsek olmazmi

Ha*** ***

Imam hatip açık ögretim mezunları polislik sınavına girebilirmi?

Du*** Y***

polislik ne zaman başvurabiliyoruz

Ce*** A***

abım ceza evıne gırdı polıs olmama engellermı acaba dedıgınız butun sarlara uynunum

Ceza Durumu Araştırma sonrası sadece abinizle ilgili bir durumsa sizi etkilemez

Ha*** K***

Slm polis kolejleri kapandimi yoksa faaliyette olan varmıdır.liseterk normal polisliğe gire bilirmi.

lise mezunu olmak zorunlulugu var.liseni bitirmeni tavsiye deriz

Be***

Benim babam 6 sene icerde yatti polis meslek yuksek okuluna giremezmiyim acaba engel mi bu durum

Se*** ***

polis olmak icin ygs ye girmek zorunlumu

So*** K***

Ben on lisans mezunu ve evli bayanim dogumu mu sezaryan ile yaptim yasim 28 polis olmak istiyorum sartlar bana uyar mi

sitemizde polis olma şartlarını okuyunuz

H*** G***

Merhaba lise 2 sınıf ögrencisiyim ygs de yüksek bir not alırsam ve boyum 173 kilom 57 bki 23 birde sol elimde küçük bir yara izi var uzaktan görünmüyor ama yakından dikkat edilince görünüyor polis olabilir miyim

olabilirsiniz.. basarılar

Ni***

Dişlerim önde polis olmama engel mi

hayır

Fu***

merhaba küçükken parmağım kapının arasında kaldı tetik parmağım ama şimdi parmağımm normal olması gereken boyda tırnağımda çıkıyor ama biraz değişik görünüyor parmağım kullanmada hiç sıkıntı yok ağrı filan yok sorun olurmu polislik için

Fizik genel muayenede bu konuya ancak cevaba kavuşabilir bizim yorumlamamız olmaz

Di*** A***

2017 ygsy girdim ygs 3 ten 269,99013 aldım.kpssy girip 70 puan aldım. boy 1.63 cm kilo 80 polis olmama engel teşkil eder mi?

şartlarınız uyuyor basarılar dileriz

Di*** A***

2017 ygs girdim ygs 3 ten 269,99013 puan aldım. kpss girip 70 puan aldım. boy 1.63 cm kilom 80 polis olmama engel olur mu?

hayır

Ze*** ***

Bnm amcam hapise girdi cikti ama ne annemin nede babamin herhangi biseyi yok polis olma ihtimalim varmi

terör sucu olmayınca basvuru yapabiliyorsunz

Si*** B***

Dilim çok az ağır polis olabilirmiyim

basvurunuzu yapın buna en saglıklı komisyon karar verir

Ze*** A*** ***

Sağ el işaret parmağım üstten bir eklemi eksik bu polis olmamda engel midir

silah kullanacağınız el ise ve zaten fizik muayene sonrası bu durum ortaya çıkar olumsuz çıkma oranı yüksek

Si*** A*** ***

1 abim sabıkalı cinayeten 2 çok az dilim ağır 3 sırtımda bir el kadar doğum lekesi var Bu şartlarla polis olabilirmiyim Hanisinde sorun çıkar

polis olma şartları polismalzemeleri.com da mevcuttur

Ad*** S***

Almanyadaki türklerde nasil olur yani eger türkvatandasiysa Burdaki okulsistemi biraz farkli ?

basvurunuzu yapın buna komisyon karar verecektir

Ha*** E*** ***

birde yeni sisteme göre puannı neden almamız ve kaç almamız gerek?

polis olma şartlarını okumanızı tavsiye ederiz

Ha*** *** E***

merhaba benim boyum 1.60 kilo tutyr 21 yşındaym boyum engel olur mu 2 cm çok önemli mi?

basvurunuzu yapın komisyon karar verecektir.gercek boy ölçünüz alınır

Ba***

mrb benim dudakla burun arasında bir yara izim var küçükken olmuş bişey sadece birazcık ince küçük bir şekilde şişik gibi görünüyo aslında dikiş izi gibi de denebilir ama dikiş atmadım taabi bu polisliğime engel olur mu ?

hayır

Ca***

25 yaşındayım açık lise okuyorum sanırım polis olmam imkansız ?

Ca***

25 yaşımdayım ve dışardan okuyorum liseyi sanırım olma şansım yok ?

Se*** A***

Boyumda kilom da uygun imam hatip öğrencisiyim tek hedefim polis olmak ama abim cezaevinde polis olmama engelmidir

Bu*** ***

r harfini söyleyemiyorum polis olmama engel bi durum gibi gözüküyor bunu nasıl düzelte bilirim

Me*** U***

Benim omzum ve boynum arasında yanık izi var ama görünecek yerde değil polislik için sorun olur mu?

Ş*** E***

Polis olmak istiyorum ama boynum ve omuzum arasında küçük yanik izi var sorun olurmu bilmek istiyorum

küçük izler sorun olusturmamaktadır

Tu*** S***

Hocam bende polis olmak istiyorum üniversite 1. Sınıf öğrencisiyim. Gözlerimin ikisi de miyop sağ göz 4 sol göz 4 numara lazer ile çizdirsem sorun olur mu? Ayrıca beş sene evvel apandisit ameliyatı oldum bayanlarda bir sıkıntı yaratır mı?

Pe***

16 yaşındayım 1.63 boy 51 kiloyum Besyoya gidiyorum olurmu polislik

Em*** *** ***

17 yaşındayım alkollü araç kullanıp kaza yaptım cevre ye zarar vermekten kamu dava actı 5 sene denetim aldım polis olmak istiyorum engel olurmu bu olay lütfen yardımcı olun

buna komisyon karar verecektir

Em*** ***

17 yaşındayım ehliyetim yok alkollu bişekilde kaza yaptım kazada kimseye bişey olmadı ve kamu bana dava actı 5 sene denetim ve serbestlik aldım polis olabilirmiyim

polismalzemeleri.com

Se***

Diş te kusur olması polis olmaya engelmidir

hayır

Fa***

Merhaba. Benim küçüklükten beri en büyük hayalim polis olmak. 159. Boyundayım. Kilom 40. yaşım 17 lise üçüncü sınıf öğrencisiyim. Size sorum boyum polislik için sıkıntı olurmu? Şimdiden teşekkürler.

siz vakti gelince basvurunuzu yapın

De*** A***

merhaba ben 32 yasindayim lisans mezunuyum polis olabilir miyim? yas siniri var mi?

yaştan giremiyorsunuz

Me*** S***

Polislik sinavi kacinci sinifta kayt olabiliriz

liseson sınıfta 18 yasını tamamlayınca

Me*** *** S***

Bende hafif bi kekeleme var boyum 180cm kilom 62 engel varmi

komisyon buna karar verecektir siz başvurunuzu yapın

Ra*** A***

Ygs den 270 puan alamamissam yetenekle kazanabilirmiyim? Sadece puana mi bakiliyor yoksa yetenegede mi bakiliyor?

ygs barajını gecmeniz şarttır

Ka*** E***

Selamün aleyküm abi ben 1995 doğumluyum bu sene sınava girmeyi düşünüyorum yalnız benim Akdeniz anemisi taşıyıcılığı sorunum var.Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan polis olabiliyor mu olamıyor mu tek kafama takılan bu cevaplarsan sevinirim.

sorun olmaz genelde fakat derecsine göre komisyon karar verecektir

Na*** Y***

boğazıma küçükken demir girdi dikis izi var ama cok dikkatlice bakinca gorunuyor sıkıntı olurmu.

küçük izler elenme sebebi degildir.

Di***

Merhaba ben fransada dogdum ve buyudum 15 yasindayim ne zaman basvuru yapmam lazim yada ne zaman ne yapmam lazim?

polis olma şartlarını inceleyiniz

Ma*** A***

imam hatip son sınıf öğrencisiyim yaşım 21 askere gidiyorum 1,78 boyum var kilom 72 askerden sonra polisliğe başvurabilirmiyim

evet

Ha*** K*** ***

Oğlum polis olmak isyiyor fakat sol kolunun gelişim kemiği kırılmıştı ameliyat geçirmrk zorunda kaldı dirsek kısmında biraz görüntü bozukluğu var onun için engelmi

hayır komisyon derecesine göre karar verecektir

Do*** B*** ***

Polis olmak için TYT den kaç puan almamız gerekiyor

polis olma şartlarını inceleyiniz

Ta*** K***

Merhabalar,yaşım 25 lise mezunuyum polis olmak istiyorum ,herhangi bir sabikam yada hicbirsekilde kotu aliskanligim yok boyum 170 kilom 68 ...basvurablirmiyim acaba,birde basvurpta kabul edilirse ve kazanirsam ne kadar sure egitim aliyoruz.iyi aksamlar

polis olma şartlarını okuyabilirsinz

Mu*** P***

Tek hedefim #POLİS# olmak. Boyum şuan 1.62 ve daha 10. Sınıfım boyum uzarmı

zamanı gelince basvurunuzu yapın

Ce***

Benim çok istediğim bir meslek bence bayanların boy sınırlamsi düşmeli insanlar istedigi sevdiği mesleği yapmalı .bnim boyum 154 sizce polis olabilirmiyim

boy şartınız tutmuyr

Bi*** P*** ***

liseyi bitirip polis olmak mı gerek yoksa polis okulları lisede mi başlıyor

lise bitirince basvuru yapabilirsiniz

Ka*** Y***

Merhaba 18 oldum ama hâlen lise son sınıf öğrencisiyim. Şubatta olan mülakatlara katılmam da bi sorun teşkil eder mi

18 yasını doldurmanız gerekiyor

Mi***

lise mezunu polis olabilirmi

evet

Gu***

YGS sınavına girip 260 puan alıp polisliğe başvuru yapabiliriz değilmiş önlisans mezunuyum

evet

Ş***

Ticaret meslek lisesi 4 sınıf ögrencisiyim bu sene sınava giricem 99 luyum ne zaman ve nereye basvurmam gerekiyor

polis olma şartlarını inceleyebilirsiniz

Ba*** O***

abı ben acık ogretım ogrencısıyım 21 yasında lısem bıtıyo askerlıkle bır ılıskısı bulunmaması gerekıyomus ben gırebılırmıyım bu sartlarda ?

evet basvuru yapabilirsiniz

Ay*** K***

Ben üniversite 1. Sınıf okuyorum polislik için ne yapmam gerekiyor .

pomem polis olma şartlarını inceleyebilirisniz

Ha***

Abi ben psikiyatriye gittim doktor sakinleştirici yazdı basit bir ilacti ama kullanmadım eczaneye gidip almadım hile acaba polislikte sorun olur mu ?

basvurunuzu yapın buna komisyon karar verebilir

O*** K***

lısede ıkı yıl sınıfta kaldım sımdıde acık oğretım okuyorum polıslige basvurmama engel olurmu

hayır engel olmaz.

Ha*** T***

Benimnkizm lise okuyor ama yetenek okulu resim üzerine kızım 17yasinda polis pası için ne yapması gerekiyor

18 yasını doldurunca başvuru yapabilirsiniz

Ha*** Y***

Benim yüzümde hafiften çil var boyüm 1.72 kilom 56 polis olabilirmiyim yüzümde çil polis olmama engelmi

hayır sorun olmaz

Ha*** Y***

Sorularıma cevap alamıyorum

polismalzemeleri.com

Ha*** Y***

Sorularıma cevap alamıyorum

18 yasında basvuru yapabilirsiniz

Ha*** Y***

Hafiften çilik polis olama engel değilmi bide 12 sınıfta polislike başvuru yapabilyor muyuz

engel değildir

Ha*** Y***

Benim boyum 172cm kilam 56 yüzümde hafiften çilik var bu benim polis olmamı engeliyomu

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak e) Bayanlar için 1.62 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması, f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

Ha*** K***

Ben lise öğrencisiyim,boyum 1.66 kilom 55 bide sözel bölümdeyim ben polis olmamı engeller mi?

engel değildir

Nu*** D*** ***

Merhaba ben açık öğretim lisesinde okuyorum evliyim ve iki çocuğum var polis olmayı küçüklüğümden beri çok istedim ama ailevi problemlerden olmadı ve ben polis olmak istiyorum olabiliyor muyum acaba

polis malzemeleri.com da polis olma sartları yönetmeliğini okuyunuz

Be*** N***

Çok guzel bir site. Ben imam hatipliyim. Snırım polis olmama engel olmaz. Bir de boyum 1.61 boy konusunda sıkıntı olur mu. Kilomda 60 ama gerekirse kilo da veririm.. Şimdiden sağ olun..

boyunuz sınırda basvurunuzu yapın komisyon buna akarar verecektir

Sa*** G***

Öncelikle Merhabalar 16 yaşındayım. 10. Sınıf Muhasebe öğrencisiyim okul tarafından olsun ailem tarafından olsun sicil ve disiplin kaydımız bulunmamaktadır sigara, ot v.b kullanmıyorum vücudumda en ufak jilet, yara v.b izler bulunmamaktadır teşekkürler

zamanı gelince başvuru yapabilirsiniz

Du*** E*** ***

Benim elimde 4 cm yanık var polis olmam için bir engel çıkar mı lise 3 gıdıyorum

küçük izler sorun oluşturmaz

Ay*** C*** ***

Ben Norvecte dogdun burda buyudum, cifte vatandasim. Turkiyeye yerlesip turk polisi olmak istiyorum. Benim bu konuda bir sansim varmi, varsa ne yapmaliyim daha fazla bilgiye nasil ulasabilirim?

basvuru yapabilirsinz

Du*** E*** ***

Benim baş parmağım ve işaret parmağım yanık var 4 cm polis olmamam engel mi lise 3 öğrencisiyim

komisyon karar verir

Ah***

Abi bendé biraz renk körlüğü var sorun olurmu

Ah*** ***

Abi bende az da olsa rene könlüğü var sorun olurmu

evet renk körlüğü elenme sebeplerindedir.

Du*** E***

yanı yüzde yanık var polis olmamam için bir neden var mı acaba ogrenebilirmiyım?

buna komisyon karar verecektir

Fu***

Lisede uzaklaştırma cezası alanlar polis olabilirmi

engel oluşturmaz

El*** A***

Ben lisans mezunuyum polis olmak istiyorum 24 yaşındayım. Kpss ye girmeden başvuru yapamıyor muyum nasıl bir yol izlemem gerekiyor nereye başvuru yapacağım ve internetten mi yapacağım ?

pomem alımları şartlarını inceleyiniz

Is***

Meraba bn imam hatip mezunuyum polis olmak istiyrm polis okulunu okumak icin LYS gereklimi

evet baraj puanı almanızgerekiyr

Er*** A***

Gözümün altında 5 yaşından kalma bi yara izi var belli belirsiz bi sıkıntı yaşarmıyım

hayır

As*** B***

Boyum 1.70 kilom 55 16 yaşındayım herhangi bir sağlık sorunum yok ama 13 yaşinda yaşadığım olay yuzunden magdur cocuk diye geçti bu engel mi

hayır

Ve*** I***

azerbaycanli turkuyede polis akademisi okuya bilirmi?

polis olma şartlarını inceleyiniz

Fu*** Z***

Suan lise 2.siniftayim polislik icin ilerde ne yapmaliyim ... Tessekkurler

Liseyi bitirip polislik sınavlarına girmeniz gerekmektedir.

Ha***

Boyum 1.66 olması sıkıntı olurmu

basvurunuzu yapın komisyon karara verecektir

Se***

Boyum 1.62 kilom 58 konuşmamda biraz pelteklik var bu sorun olur mu

siz başvuru yapın komisyon karar verecektir

Ba*** S***

Şimdi ben lise 4e giriyorum 20.11.2000 doğumluyum 2018 de 18e giriyorum acaba seneye yani mezun olduğumda polis okulları na girebilirmiyim.?

evet

B*** K***

Site çook güzel

Teşekkürler:))

Ze*** Z***

Açki öğretim öğrencisiyim 104 kredim var bu yıl geçici belge alabilirsem ben de kayit yaptira bilirmiyim

18 yasını doldurmanız ve mezun olmanız gerekiyor

Ze*** Z***

Mrhba.Ben açk öğretim öğrencisiyim şuan 104 kredim var. bu yil diplomami alma ihtimali çok düşük. Diplomam olmadan da geçici belge şeklin de bi belgeyle başvur yapa bilirmiyim.

hyr

Al*** K***

Merhaba ben 17 yaşında çocuk şubede esrar iciciliginde denetim aldım sonra aksatmadan bitirdim başarıyla bana dediler dosyan kapandı polis ve askerlikten sıkıntım olmaz gidebilirsin sizce asker polis olabilirmiyim

basvurunuzu yapın komisyon buna karar verecektir

Ha*** Y***

Boyum 1.66 başvuruda sorun olur mu?

hayır

Gi***

hangi okullardan sivil olunabirir

Gi*** ***

hangi lise okumamız gerekiyor

Ah*** *** E***

Hangi kargodan geliyo

Fa*** A***

Abi sol elimde bir parmağın yarısı kadar bi yara var ama çok yıl öncesen var nasıl olduğunu bilmiyorum bu polis olmama engel mi ?

Re*** K***

Ben açık lise çocuk gelişim okuyorum üniverste de bölümümü değiştip polis olabilirmiyim

mezun olunca başvuru yapabilirsiniz

Mu*** G***

İsim konusunda bi engel var mı acaba ? Arkadaşımın adı Hebun ve Kürtçe bir isim. Engel olacağını düşünerek mesleki seçimini değiştirdi. Bu konu da bilgi almak istiyorum.

hayır

Al***

Acik lise okuyorum 128 kiredim var kpss ye bas vura bilirmiyim

mezun olunca basvuru yapabilirsiniz

Nu*** E***

Polis olmak istiyorum 13 yasindayim nereye başvuracağimi bilmiyorum

18 yasında başvuru yapabilirsinz

Se*** A***

düz tabanlar polis olabiliyor mu

evet

Se*** A***

düz tabanlar polis olabilirmi

evet

Si*** A***

Mrhaba polis özel harekat olmak için gerekli şartlar ayrıca kilo ve boy öğrenebilir miyim bu arada lise 2'den polis okuluna nasıl geçerim

mezun olunca başvuru yapabilirsiniz

Em*** ***

Merhaba benim yüzümde 7.8 tane sivilce cıkmıştı patlattım onları yüzünde kızarıklık oluştu sorun olurmu

olmaz

Fa*** K***

abi önelikle selamün aleyküm benim halamın oğluda rahat 10 yıllık polis ben boyum 1.75 kilom77 kendi vatanım için herseyi yapmaya hazırım birtek sınavdan istediniz puanı alamamıyabilirim polis olabilirmiyim

baraj puanı almanız gerekiyor

Me*** K***

Boyum 160 2 santimden bisey olurmuya 160 oldugum.icin almazlarmi

boyunuz tutmuyr yınede isterseniz başvuru yapın komisyon ölçer karar verir

Fu*** K***

Çok az kekemeliğim var bu benim polis olamam için engelmi

hayır

Te*** T***

Yüzme bilmemek yada yüzme korkusu olmak polisliğe engel mi

hayır

Ad*** ***

Ben renk körüyüm bu engel midir polis olmam?

evet

Yu*** K*** ***

BABAM UZMANCAVUS 18 SENELİK POLİSLİGE GİRDİGİMDE 150 PUAN GEÇERLI OLURMU ?

baraj puanı geçmeniz gerekiyor

Mu*** R*** T***

Ben açık lise okuyorum mezun olup diplomamı aldıktan sonra normal şekilde üniversite okuyucam polis olabilirmiyim veya önümde bir engel varmı arz ederim ki tamamıyla bi açıklama yapabilirmisiniz.

evet olursunuz

Mu*** O***

kafaya koydum bunları yapıp polis olcam

Um***

Kamburlugu olanlar polis olabilirmiş

Ah*** Y***

Merhaba ben Ahmet, yasım 24, boyum 1.75 kilom 82 lakin sol gözümde %80 görme kaybı var. Atışlarım düzgün genelde 12 den vuruyorum. Görme kaybım polisliğime engel olur mu?

Ze***

Jilet izi engel olur mu polis olmaya

B***

Meraba benim boyum 1.67m kilom 50 ve sol gözüm 4.75 sağ gözüm 5.5 miyop Gözüm polis olmama engel mi?

Ş***

Lise son sinifim hedefin polis olmak ama 4 yıllık üniversiteyi bitirip basvurma imkanı var mı Ve bide sağ ve sol elimde küçük yaşlarda ufak yara oldu ve iz var polis olmana engel mi acaba

Ra*** O***

Myo 2.sinif ogrencisiyim. 18 yaşındayım. Martta 19olucam ve eylül de mezun olucam. Polis olabilmek için ne yapmam lazım?

Nu*** D*** ***

30 yaş lise mezunu polis olabilir mi?

Gi*** O***

Diş eğriliği engel midir?

Ib*** T***

Kolumda cok belli olmasada yanık izi var bu polis olmama engelmidir bide amcam gazi onun hakkindan yararlanip direk polis olabilirmiyim

Yu*** Y***

Jandarmadan disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvurabilir mi ?

Ta*** K***

Mrb polis olmak istiyorum.Ancak bir ara sporla ugrastigim için omuz kısımlarım da deri yırtılmaları meydana geldi. Bu durum polis olamama engel mi ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

İ*** A***

Pomem için kardeşinizin sabıkalı olması sıkıntı oluyor mu yoksa sadece kişinin sabıkası mı önem

Fe*** B***

Suan lise son sinifindayim hayalim polis olmak boy 1.74 kilo 63 sizce olurmuyum olmak icin nereye basvurabilirim

Mu*** E***

Polis liseleri yokmu?

Es*** ***

bacağımda ameliyat izi var polis olmama engel mi acaba

Se***

Lise 4 öğrencisiyim polis olmak istiyorum tek hedefim polis olmak boyum 1.82 17 yaşındayım 5 6 yaşlarında düştüm çenemde 3 4 dikis var ama 10 sene önce oldu sorun olurmu

Ha*** ***

Merhaba ben çok az farkedilmeyecek şekilde kekeliyorum polis olmama engelmi birde polisliğin taban puanı kaç yks sınavında

Ha*** ***

Merhaba ben biraz kekeliyorum ama cok az bu polis olmami engelermi.

hayır

Ö*** A***

Vucudumda bıçak izi gibi bişey var 5 cm büyüklüğünde bu iz polis olmama engel olurmu ???

küçük izler engel olmaz

Um***

Babam teşkilattan polis olmam için 150 puanla girer miyim?

hayır

S*** A***

Benim sol gözümde beste hastalığı var az görüyor polis olmama engelmi

komisyon karar verir

B*** T***

Mrb benim abim cezaevinde yatti sorusturmasi hayla devam ediyor bana engel olurmi

Ha*** D***

bnm boyum 1 55 10. sınifim polislik icin 1 62 boy sınırı degismez mi

hayır

Ha*** D***

ben polis olmak istiyorum ama boyum 1 55 oldugu icin olamazmiyim

boyunuz tutmuyr

Ö*** ***

Bende liseyi bitirdim boyun kurtarıyor herşey uygun bundan sonra ne yapmalıyım

başvurunuzu yapın

Fa*** T***

Merhaba. Ben Azeriyim Türkiyede polis eğitimi almak istiyorum.Şartlarda okuduğum kadaryla T.C vatandaşı olmak gerekiyo. Türkceyi serbest konuşa biliyorum. Rica etsem yardımcı ola bilirmisiniz?

tc.vatandaşı olmanız gerekiyor

Ce*** A***

Merhaba ben polıs olmak istiyorum boyum vücudum uyuyor ama az dilim peltelik var ama anlaşılmıyor zaten dil kursuna gidiyorum bu benim için engel olur mu acaba

hayır

En*** E***

16 yaşındayım. Polis olmak istiyorum. Boyum 1.62 kilom 42. O zaman kadar uzar mı?

evet

Ab*** D***

üstat sınav sistemi değişti yeni sınav sistemine göre puan gereksinimleri nelerdir

barajı geçmeniz şarttır

Bi*** U***

Boyum 164 Kilom 70 polis olabilirmiyim

evet

Mu*** K***

Polis olmak için kac puan almak gerekir

barajı geçmeniz gerekiyor

Em*** ***

Bazi nedenlerden dolayı okulu birakmak zorunda kaldim aciktan okuyorum lise 3 ogrencisiyim 18 yasindayim polis olabilirmiyim ?

evet

Ga***

Lütfen dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bu konu hakkında başka bilgi alabileceğim bir yer yok. İz görünmeyen yerde ama polis olmamı engeller mi acaba bu durum beni

bazı izlerde komisyonun kararı gecerlidir

Ga***

Benim sol topuğumdan biraz yukarıya kadar dikiş izin var 5 yaşında ameliyat olmuşum.İz 5metreden belli olabilir ama bana hiç bir engeli yok. Koşmamda falan sıkıntı olmuyor.6sene lisanslı basketbol oynadım hatta.Bu benim polis olmamı engeller mi acaba?

hayır engel olmaz

Ka*** C*** Y***

Benim beynimde sant var ancak masa basi polis olabilirmiyim lise ve dengi okuldan mezunum

bu komisyonun vereceği bir karardır

Yu*** B***

polis kolej leri bu yıl öğrenci alacakmı Ben bu yıl 8. Sınıf öğrencisiyim ve polis kolejine girmek istiyorum sınav açilacakmi Okul müdürü kolejlerin kapatıldığını üniversite mezunları dışında kimsenin ve akademi ye girenlerin dışında polis olamazsın dedi.

en yakın lise mezunu olunca basvuru yapabilirsiniz

Me*** D***

abi ben lisedeyim de derslerim böyle kötü olması polis olma hayatımda önüme çıkip olmama gibi bir ihtimalim var mı

üniversite sınavında baraj puanını geçmen gerekiyor.

Me*** K***

Yüzüme dal çarpmıştı 2 yıl önce ondan cok az iz var bu benim polis olmama engel mi? Boyum 1.78, kilo 64 , 17 yaşındayım 15 aralıkta 18 den gün alıcam başvuru zamani doldurmuş olmuyorum bu yüzden 1 yil daha beklemem mi gerekiyor ?

küçük izler engel teskil etmemektedir.yasınızı doldurmanız gerekmektedir

Ç*** H***

Bir poliste olabilecek çevikliğin kuvvetin bende fazlası var ama boy sıkıntım var 1.69

boyunuz yeterli bu durumda

Ha*** ***

abi nolur emin bir cevap ver ben boyum 1,80 kilo 70 ama ben Anadolu lisesinde okuyorum 320 puanlık bir lise bnim hiç bir fiziksel durumum yok polis olabılir miyim bide 7 1. dönem sınıf ta bir şey alamadım ama diyerleri taktir polis olabilir miyim

tabiki olabilirsiniz

Ca*** Y*** ***

Şuan 23 yaşındayım polis olmak için geç mı kaldım

polis malzemeleri.com dapolis olma sartlarını inceleyiniz

En*** T***

İnternetteki testlere göre kırmızı-yeşil renk körüyüm bu polis olmama engelmi?

evet

ş***

başörtülü olmam pöh olmamı engeller mi?

hayır

ş***

polisolduktan sonra istediğimiz bölüme geçebiliyor muyuz?

evet

Ec*** A***

Teyzemin eşi fetö dan yagılanıyor ve şu an hapiste ben ise polis olmak istiyorum bu durum benim sicilime yansır mı

hayır

Se***

Merhaba yaşım 19 boyum 1.67 kilom 58 Açık öğretim lise 3 okuyorum polis olmamda bir sakınca varmı acaba?

hayır

Se***

Merhaba boyum 1.67 kilom 58 açık öğretimden okuyorum lise 3 polis olmamda bir sakınca varmı.

hayır

Nu*** Y***

Şuan lise öğrencisi yim .üniversite sinav sistemi degistiginden polis alım puanı aynimi veya sözel sayisal bişey farkediyomu

hayır baraj puanı geçmeniz yeterli olur

M*** D***

Bn mesleki ve teknik anadolu lisesinde okuyorum bu polis olmama mani mi

hayır

Ke*** A*** A***

Abi ben 14 yasindayken hirsizlika karistim musrik sikayetci oldu 3 ay denetim serbestlik yedim bu polislige engel olurmu lutfen cevap bekliyorum

buna komisyon karar verecektir

En*** Y***

Ben su an 12 ,sınıf öğrencisiyim polis olmak için hangi sınavlara girmem lazım birde polis okularii kapandı diyorlar dogrumu

lise mezunu olunca basvuru yapabilirsiniz

Mu*** H***

Selamın aleyküm ben polis olmak istiyom

başarılar

Ey*** A***

Abi bu dövme sıkıntı oluyormuş sildirsek polis okuluna gire biliyormuyuz

sildirin

At*** A***

Ameliyat yaralarından alınır mı ?

buna komisyon karar verir

Ha*** K***

Kalbimde inne ucu kadar delik var bu polis olmama engelmi ?19 a giricem lise sonum

buna ancak komisyon karar verir fakat sorun olmuyr genelde hareketlerinizi engellemiyordur

Ş***

Dislerim yamuk sadece ondeki 2 disim bu polis olmama engek mi

hayır

Ay*** T***

Lise 3 öğrencisiyim. 17 yaşındayım. Kilom 50 boyum 1.64 12 sınıfı okurken polis sınavına müracaat edebilirmiyim

mezun olunca başvurabilirsiniz

Ad*** C***

Benim kalp hastalığının olması polis olmama engel midir

komisyon buna karar verecektir

Ad*** C*** ***

Kalp hastaligim var polis olmama engel mi kalbmi delik cihaz varda lise bitince ameliyat Olcan da ameliyat olduktan sonra hastaligim tamamen iyileşince polis olabilcemmi

inşallah iyileşir başvurursunuz

Se*** Y***

merhaba, ben 27 yaşındayım ve yurt dışında yaşıyorum, türk vatandaşıyım. şuan ünivejrsitede okuyorum. eğitimimh bittiğinde 28-29 yaşlarında olacağım. yaşım ve yurt dışında büyümüş olmam polis olmama engel olurmu?

hayır denklik şartı gerekiyor yasınızda uyuyor

Ey***

benim boyum 180cm kilo 65 yaş 18 polis olma şartlarına uyuyomu

evet

Ze*** A***

Ben lisans mezunuyum fakat okulla ilisigimi kesmedim basvuruda yaptim pomem icin ilisigimi kesmemis olmam sorun olur mu

mezun olmanız şarttır

Ib*** Z*** ***

Abim cezaevinde yunus polis olmama engelmi

terör suçu değilse sorun olmaz

İ*** Z*** ***

Abim cezaevinde yunus polis olmamı etkilermi

hyr

Ta*** *** S***

boyum 1.65 ;( kilom 50 ola bilirmiyim

erkek 167 bayan 162 şart

G***

n mevlana lisesine gectim 16yasindayim ve polis vy jandarma olmk istym ne ypmlym

mezun olunca başvurunuzu yapın

Yi*** Y***

Isvicrede oturuyom 30 yasindayim türkiyede polis olma imkanim varmi?

yaş sınırı 30 pomemlerde

Se***

Meslek okulunda okuyorum bir engel olurmu acaba

hayır

Sa*** M***

Benim esim polis olmak istiyo su an acik ogretimden lise okuyu odenesi gereken 48 kredisi kaldi boy 173 ygs sinaviňa da henuz girmemis yasi da 24 polis olabilir mi

evet

Me*** T***

Bayan polisler hemen atanır mı?

eğitim alan bütün polisler hemen atanırlar

Ay*** D***

Slm benim arkadasim kel polis olamazmi

olur

Ze*** S***

Yüzümde orta büyüklükte ben var sıkıntı olur mu

hayır

Ö*** D***

Orta parmağım yamuk kaynadı ama benim için bir engel değil sizce bir problem olurmu?

komisyonun buna karar verecektir

Gu*** K***

Ben lise menzunuyum polis olmak istiyorum

başvurun istediğiniz sonucu alırsınız inş.

Be***

Ben şuan sekizinci sınıf öğrencisiyim ve polis olmak istiyorum . Okulumda bulunan rehberlik öğretmenlerimle hergün bu konu hakkında konuşuyoruz ve ben açıkçası burdan da biraz bilgi almak istedim.Hangi liseye gitmem gerekiyor?

farketmiyor

Mu*** E*** ***

Abi ben busene bitirdim liseyi mezun oldum polis okuluna gitmek istiyorum buna ygs kpss sınavı fln bi puan lazım i yoksa başvurup nasıl yapıyorz

ygs den baraj geçme şartı vardır

Ay*** B***

Eş durumundan kendi memleketinde görev yapılabiliyor mu

eşinin memeleketinde görev yapabilir

Ve***

Ben polis olmak istiyorum yaşım 32 hiç bir şansım yokmu? Üniversite mezunuyum,her kriterler uyuyor yanlızca yaşta problem var.Bilgi verirseniz sevinirim.

yaşınız geçmiş şartı

Eb*** K*** ***

Ygs sınavına iki sene önce girdim kazandım ama gitmedim tekrar bu sene içinde mi girmem gerekiyo

evet

Me***

ben 8 sınıfa gidiyorum polis olmak için hangi liseye gitmeliyim.

farketmez

G***

Ben lise son sınıf öğrencisiyim fakat doğum tarihim 9 Ocak 2001. Bu durum bir engel midir?

başvurabilirsiniz

Me*** B***

Polis olmak için liseden sonra ne yapmamız lazım

ygs sınavından barajı geçince başvurabilirsiniz

Me*** B***

Ben 15 yaşındayım boyum 1.55 kilom 50 lise iki öğrencisiyim cinsiyeti kız polis olma özelliğini ihtimalim varmı başka bir kusurum yok

zamanı gelince başvurabilirsiniz

Es***

Ben şuan 10.sınıfım Polislik okumak için liseyi bitirmem şartmı?

evet

Ib*** ***

Benim B grubuna dahil ülseratif kolit hastalığım var bu herhangi bir engel teşkil ediyor mu?

hayır

Ut*** ***

lise 2 deyim polis olmak istiyorum gözlük takıyorum bu polis olmama engelmidir

hayır

Tu*** G***

Vücudumda doğum lekeleri var başımda ve ensemde ameliyat izleri var tesettürlüyüm polis olabilirmiyim

evet

Fa*** C*** K***

Kaşimda ben var bebekken olusmus polis olmama engelmidir?

hayır

Ok*** S***

İyi günler ben imam hatip lisesinde okuyorum 1.65 boyundaki 53 kiloyum polis olmak istiyorum nasıl olabilirim bilgi veririmisiniz

evet

Ve*** B***

Boyum 1.78 kilom 51 polis olmama engel mi?

evet

Os*** A*** ***

150 puan yakinlik derecesine abi kardes iliskisi varmi abilerim poliste girebilirmiyim yani

barajı geçmeniz gerekiyor

Os*** A*** ***

Slm abi benim 3 abim polis bu 150 puan yakinlik derecesine girebilirmiyim

hayır

Ni*** ***

Merhaba ben nisa ayagimin üstünde yarim karistan az bir utu yanigi var zaten gittikce kapaniyor bır engeli varmi

hayır

Gi*** K***

sanırsam kosu duba kaldırma vb. mülakatlar oluyormus surelerı neler yapıldıgı vs. hakkında bilgi verirmisiniz

polis oma şartlarını inceleyebilirsiniz

Ha*** I*** ***

Ben 15 yaşındayım polis olmak istiyorum her hangi bi hastalığım yok

basarılar

Be*** D*** ***

Baş parmagimin hafif altinda nasır var engel olabilirmi ?

hayır

De*** S***

merhaba .kuzenimin kalbinde annesinin adı yazılı dövme olarak ve polis olmak istiyor sildirmezse geçemez mi sınavı ?

silinmesi gerekir

B*** A***

3 sene önce intihar etmiştim şuan 18 yaşınadım polis olmama engel mi

hayır

Fa*** ***

Merhabalar gözlük kullanmak polisliğe engelmi

lazerle çizilen gözler tedavi ediliyor başvuru yapabilirsiniz

Di*** B***

Ben bu yıl ygs ye giricem ve polislik istiyorum ama pmyo ve polis akademisi arasındaki fark nedir açıklayabilir misiniz?

lise mezunları pmyo egitim görür lisans mezunları akademi de eğitim görür

Ha*** B***

liseyi dışardan okuyorm az kaldı bitirmeme bu poliklik sınavlarına girmeme engel olur mu?

hayır

Ru*** A***

Gözlük kullanmak ve meslek lisesi çıkışlı olmak engel mi

hayır

Ah*** K***

Burun Estetiği polis olmak için engelmidir ??? Sonuçta herhangi bir şekilde tanınmayı sorun yapmaz bence

hayır

Il*** N***

Benim gözüm biraz bozuk polis olmama engel mi

hayır

Ya*** B***

Ben polis olmak istiyorum herhangi bir lisede okusam da polis olma şansım var mı

evet

Be***

Merhaba,siyasal partinin genclik kollarina uye olup sonrada uyeligimizi sildirsek ama partiye uye olduğumuz sicilimizde gozukucek polis olmamıza engel mi?

hayır engel olmaz

Po*** A***

Gözlük kullanıyorum ameliyatla sıfırlatsam polis olabilirmiyim

evet olur

Me***

sadece ygs girmek mi gerekiyor yoksa lys şartıda varmı ?

lgs baraj yetiyor

Be***

Nikah şahidi olmak polis olmaya engel mi ?

hyr

Ah*** C*** ***

Ben kasten adam yaralamaktan 6 ay önce hafifletilmiş ceza olarak 2 ay 6 gün ceza aldım ama tekrarını sergilemiyecwgim diyerek 3 yıl denetim aldım denetim bitiyo ama lisem seneye bitiyo benim polis olmam da herhangi bir sorun varmıdır

başvurduğunuz komisyon karar verir

Ne*** T***

Biraz önce yine yazmıştım önlisans mezunuyum , yorumlarda gördüm başvuru yapabilirim ama izleyeceğim yolu bilmiyorum :/

evet pomemlere başvuru yapın

Ne*** T***

Meraba, önlisans mezunuyum polis olmak istiyorum . Bilgilendirir misiniz ?

pomeme alım şartlarını okuyunuz

Se*** D***

Benim kol dirseklerimde 2 senedir sedef hastalığı var yanı pet sise kapagıkadar bir pembelik bu engelmidir polis olmaya

hayır

Is*** G***

Ben önlisans mezunuyum polis olabilmek icin hangi sinavlara gitmek gerekiyor evde kac sene pmyo de egitim alcam

pomem başvurusuna bakınız

Be*** G***

Meslek lisesi okuyarak polis olunurmu?

evet

Yu*** M***

Ben lise 1. Gectim ve meslek okulu geldi ordan polis olabilirmiyim

evet

Se*** N*** ***

Şeker hastasıyım polis olmama engel olurum

komisyon karar verir derecesine göre

Se*** N*** ***

Şeker hastasıyım bu polis olmama engelmi

komisyon karar verir

Mu***

gözüm 2.25 derece miyop elenenir miyim?

komisyon karar verecektir

Be*** T*** ***

Sorumu cevaplarsanız cok memnun olurum benim annem babam ayrı fakat bu ayrılık sürecinde babam sahte paradan 2 veya 3 ay hüküm giymiş benim polis olmamda herhangi bir engel teşkil edermi ? Şimdiden teşekkür ederim

hayır

Ab*** C***

Merhaba ben Ön Lisans Mezunuyum. Polis olabilmem için ne yapmam gerekir. Şartları nelerdir? Yardımcı olur musunuz?

pomem alımlarına başvuru yapınız

Ö*** F***

Hafif bi işitme kaybım var ama çok az bu polis olmama engelmi

hayır yinede komisyon derecesine göre karar verir

Sa*** *** ***

Merhaba Lise 2 öğrencisiyim polislik sınavlarına girmek istiyorum heyecanlandığımda hafif kekeleme oluyo bu bir engel mi boyum 1.72 kilom 52 acil cevap verirseniz sevinirim

hayır o herekeste olabilir

Es*** N*** D***

Ben 12. Siniftayim bu yil ygs ye gircem polis baraji 260 ile 280 arasinda oynuyomus mülakatta neler oluyo ne soruluyo genel kultur mu yoksa hersey olablr mi sohbet havasında? Tek hayalim polis olmak

polis olma şartlarını okuyunuz

Es*** K*** ***

Benim doğum izim var bide küçükken bir iz var kafamda çokta belli olmuyo bide baş parmağı doğuştan birisi diğerinden biraz kısa ve değişik ama hiçbir fiziki olarak etkilemiyor lütfen cvp verirmisiniz

komisyonun vereceği karardır

Ya*** K***

Benim kolumdaa jilet izleri var abi bu sorun olurmu lutfen cevaplarmisiniz

buna komisyon karar verir

Ce***

Meslek lisesinde 4. sınıfa geçtim. Babam emniyet mensubu. Bu yıl sınava girmeyi düşünüyorum. Bizim için bir ayrıcalık vs. var mı acaba? Ne zaman başvuru yapacağız?

ayrıcalık yoktur

De*** 2***

1-)Istediğimiz yerde mi unuversitemizi okuyabiliriz misal Trabzon da okumak isterim yoksa bulunduğumuz yaşadığımız sehirdemi??? 2-)Bide başvuru yaptıktan sonra olacağımız sınavda ne gibi sorular sorulacaktır??? Teşekkürler şimdiden..

emniyet teşkilatı sizi yerleştirir

Ha*** Y***

Acik lise son sinivvim olabilir miyim

18 yaşını doldurduysanız olur

Tu*** K***

Benim kolumda bir kazadan dolayı cam kesigi izi var ve burnuma da dikiş var bu koşullar polis olmama engel demi ?

hayır

SE*** K*** ***

Meraba lise2 okuyorum meslek lisesi çoçuk gelişimi okuyorum polis olmak istiyom ama kilom 39boy1, 57ama küçükken sadece araba çarptı bir şey yok köpek ısırdı köpeklerden korkmam engelmi sizce

hayır

SE*** K*** ***

Slm lise2 okuyorum meslek lisesi çoçuk gelişimi okuyorum polis olmak istiyom ama kilom 39boy1, 57 kucukken araba carptı bişey olmadı kopek ısırdı kopekten korkmam engelmi?

hayır

Di*** K***

Polis olmak

dd

Me*** A*** K***

Merhaba 1991dogumluyum herhangi bir sağlık sorunu m yok kilo65 boy 1,75 İlköğretim mezunuyum polis olmak istiyorum lütfen yardım edin yaşım engelmi polis olmayı cok istiyorum.

lise şartı vardır

SE*** S***

ya ben birşey soracam lise 4' ten sonra ygs ve lys'den istenilen puanı geçtikten sonra polis olmak için ne yapmalıyım yani nerelere başvurup gitmeliyim bana kapsamlı bir bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler..

alımları takip edin başvurunuzu yapın

Fa*** E*** ***

Ben gözlük kullanıyorum 1,75ve 1,50 numara olmak üzere gözlük kullanıyorum polis olmama engel midir.

kurul karar verecektir

Se*** D***

benim göbeğimde dövme var bu görünür bir yerde degil sonuçta polis olmama engel mi bu ?

sildirmeniz gerekir

Ta*** B*** ***

Boyumun 1.65 olması polis olmama engelmi ..

boyunuz yeterlidir

Me*** D***

Lise diplaması almış ve 18 yaşında oln biri nasıl polis olur?

evet

Ba*** K***

Benim sol gözümde doğuştan cevresinde morluk var ama görmemde sıkıntı yokk polis olmama engel mi??

buna ancak komisyon karar verir

Ka*** P***

Polis akademisi alımı şuan varmı yoksa ne zaman açılır ve puan şartları nedir teşekkürler şimdiden

lise mezunu olmanız gerekir

Es***

Aileden herhangi biri siyasi bir suç işlemiş ise polis olunurmu ?

hayır

Ay*** ***

Oğlum 14 yaşında orta okulu bitirip polis kolejine gitmek iştiyor eskiden lisesi vardı şu andada varmıdır şartları ve başvuru tarihi nedir.

şuan yok lise mezunu olduktan sonra başvurur yapabilirsinz

Fe*** B*** ***

İlk okuk mevzunuyum ama Polis olmak istiyorum ne tür yerlere baş vram lazım Side

lise mezunu şartı vardır

De***

Kolumda lekeler var alınmaz mıyım

buna komisyon karar verir ancak siz başvurun

Ra***

Kimlikte 1996 doğumluyum imam hatip 3. Sınıf ögrencisiyim.yaşım büyük yazmışlar ama düzeltsem de olmicagını yazmışsınız.1.63 boyunda 48 kiloyum. Polis olmak istiyrm. Hangi okulu önerirsiniz. Yada hangi polis okuluna gidebilirim ??

mahkemeye verip düzeltirseniz olur

Ay*** K***

Ben lise mezunuyum.1990 dogumluyum polis olabilir miyim ?

evet

Ed***

Boyum ve kilom uyuyor ama vicudumda su çiçeği izi var siz ce olurmuyum

evet

Em*** S*** ***

eğer mesleklisesinde okursak genede girebiliyormuyuz lütfen cevaplayın.

evet

Se***

Merhaba, ben 2015 yılında liseden mezun olduğum ösym sınavlarına girdiğim ve barajı geçmeme rağmen tercih yapmadım bu benim polis olmama engel olur mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

engel olmaz

Be*** Y***

dişim yamuk sorun olur mu ?

hayır

ö***

ya sağ omzumda bir yanık var ama gittikçe açılıyor yanık polis olabilirmiyim boyum 1.72 kadınım

hayır

EL***

BAYANLARDA BOY 60 OLMUYOMU

162cm gerekiyr

Bi*** S***

Ben suan ımam hatıp okuyorum dısardan ımam hatıp bıtıkten snra polıs bosvurusu yapa bilir miyız?

evet

Bu***

0.50 derece gözlüğüm var engelmidir?

buna komisyon karar verir bide lazerle ameliyatla çözebilirsiniz

Hi***

Ben önlisans mezunuyum polis olamıyor muyum . Lise ve dengi okullar yazıyor peki biz önlisans mezunları nasıl polis oluyor

siz pomeme alımlarına başvuru yaparsınız

Ay*** U*** ***

Ben meslek lisesi öğrencisiyim 2 yıllık üniversiteden sonra polis olabilirmiyim?

evet

Ca*** K***

Dövmemin olması polis olmama engel mi yukarıdaki yazıda konu hakkında bi bölğm göremedim

Tanınmayı kolaylaştırıcı unsurlar Polis olmaya engeldir. İlgili madde gereğince dövme bu kapsama girmektedir.

Di*** D***

Ben onlisans mezunuyum basvuru yapabilir miyim ?

Başvurabilirsiniz.

Ö*** R***

Abi , iki abim polis bende bu 140 puan alsam olabilirmiyim beni de kapsarmı o ozellik

Es***

Benim babam emekli polis 150 puan ile geçiş yapabiliyormuyum acaba

Sizin için bir farklılık bulunmamaktadır.

Ka*** K***

Ayagima küçükken çay dökülde ve su an ayagim buruş buruş bu polis olmam icin bi engel mi

Fu*** B***

150 puan sarti sadece sehit eşi ve çocuğu icin mi gecerli amca oglu geçerli mi

Sizin için geçerli değildir.

Al*** Y***

boyum 1.77 Kilom 62 Endeksim 19.8 Yasim 17 Vucudumda yara bere izi yok sadece sacim turuncu

Saçınızın turuncu olması polis olmanıza engel değil gibi gözükse de kurul tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir Emniyet teşkilatında Polis olmak için aranan fiziksel şartlar; bayanlarda1.65, erkek polis adaylarında ise 1.67 kısa olmamak, vücudunda organ eksiği olmayacak ve 5 metreden bakıldığında iz ve dövme gözükmeyecek. Adaylarda renk körlüğü, omuzlarda problem, göğüs kafesinde eğrilik ve düz taban gibi sağlıksal problemlerde aranan şartlardan.

De*** ***

Cevabınizi dört gözle bekliyorum bide polislikten pantolon şart mı

Farklı üniforma ya da sivil kıyafetle görev yapan bir çok birim bulunmaktadır. Bu bağlamda zorunlu değildir.

De*** ***

Lys ile basvurabiliyor muyuz polisliğe 264 aldım

G***

Dişlerle ilgili polislikte herhangi bir şey var mı

Ş*** K*** ***

Akrabamdan biri ceza evine girip çıktı o benim polis olmam için engel mi?

Se*** B***

Bence mükemmel bir şey bizlerle bu kadar çok ilgilenmeleri çok güzel.

H*** S***

BABAM CEZAEVİNE Girip çıktı bu benim polis olmam için olumsuzluk doğrurmu

Amcanızda babanızda sabıkalı olsada polis olabilirsiniz. 17 Mayıs 2008 gün ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 8. Maddesinin (h) bendine göre adayın kendisinin işlediği suçlardan aynı maddenin (ğ) ve (h) bendlerine göre ise eşinin işlediği suçlardan dolayı anılan yönetmelikte adayı bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle babası sabıkalı olan bir kişi polis olabilir.

Ah*** Y***

Benim sol kaşımda yarık var ama cocukken olmus bisi bu engel olurmu

Tanınmayı kolaylaştıran biz iz değilse sorun olacağını düşünmüyoruz.

Ze*** Y***

HEDEF#POLİSLİK#

Al*** N*** K***

Imam hatip mezunu olmak engelmi

Engel değildir.

Ş*** *** ***

Bu meslek gurur verci

Se*** E*** ***

eşarplı polis olunabilir mi?

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi

Za*** T***

tek hedefim polis olmak

Se*** C***

Kapalı olmam polis olmama engel mi?

Merhaba; Kapalı olmanız polis olmanıza engel değildir.
2016 yılında ilgili mevzuatta değişiklik yapılmıştır.

Başörtülü Polislik Ve Kıyafet Yönetmeliği Düzenlemesi

Mu*** C*** ***

Mrb ben 19 yaşına girdim lise son sınıf öğrencisiyim ve hayalim polis olmak 1.78 boyundayım 70 kiloyum fitnısta yapıyorum bu şartlarda polis olabilirmiyim ?

Me*** A*** ***

Tek bir halalim polis olmak için her türlü şeyi deniycem

Su*** M***

Güzel bir site

O*** A***

Benim vücudum da herhangi bir problem yok, sağlık sorunum yok eski bal ligi futbolcuyum yaşım 18 boyum 1,77 kilom 72 tek sıkıntım sol kolumda dövmem var çok büyük değil yarım karış kadar. Bu sıkıntı yaratır mı? İlginiz için şimdiden teşekkürler..

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.
Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında
Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak. ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.

Ce*** T***

Gercekten cok guzel bir site

Yu*** K***

tek bir hedefim var oda polis olmak

Hu*** T***

Abi ben hakkari Yüksekova lim benim ailemde sabıka li varsa polis olamiyormuyiz, Boyum 1.60 kilom 43 ama yeni lise 1 ogrencisim benim ne yapmam lazim ya kimse yardımcı olmuyor yaa

Bayanlarda minimum boy şartı 1.62cm olması şartı aranmaktadır.

Mu*** F*** K***

İmam Hatip öğrencisiyim astım bronşit var ama koşmamda sıkışma tıkanma gibi sorunlar yok koşabiliyorum doğuştan gelme astım var.Yüzümde hafif bir yank var küçükken olmuş.Abimde polis benimde polis olmamda bir sakınca var mı ?

Sağlık şartları yönetmeliği Solunum Sistemi Hastalıkları Bölümünü okumanızı tavsiye ederiz.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)

ş*** A***

askerlik sırasında sol böbreğimin olmadığını öğrendim askerden muafım polis olabilme imkanı varmıdır

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI başlığı altında

6) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması. ifadesi bulunmaktadır.

Me*** D***

benim ayağımd 20 dikşim var polis olabilirmiyim

Sağlık şartları yönetmeliği okumanızı tavsiye ederiz.

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.

Ka*** G***

Ben lise son ogrencisiyim.boyum 1.65 kilom 50 herhangi bi sağlık problemim yok. yada herhangi bi suçumyok.bu şartlar altında sınavdan 270 alıp polis olabilir miyim

Fa*** B***

Bn iki yllk sosyal hizmet mezunuym 2 yllk blgsyr da iki dersm kldi 1.dinem mezun olyrm basvuru yapablrmym

Ma***

Merhaba ben Anadolu lisesi dil bölümü ogrencisiyim kolumda yara izi var bir forum sayfasında okumuştum eğer geçerli bir sebep varsa kabul ediliyormuş bende ki de öyle birşey acaba bi sıkıntı olur mu (gaspa uğradım kolumda bıçak izi var)

Sağlık ile ilgili koşullar başlığı altında

Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak.

ifadesi bulunmaktadır. Bu tip durumlarda Nihayi kararı sağlık heyeti komisyonu verecektir.

ş*** A***

doğuştan sol böbreğim yok askerlikte sarılığa yakalanmıstım dolayısıyla iç rötgen çekilmşti ozamanolmadığını öğrenmiştik ve dolayısıyla askerlikten muaf olmuştum askerlik sıkıntım yok ama durum böyle öğrenciliğe kabul edilmemde bir mahsur varmıdır

Editor Polis

Dahili Hastalıklar başlığı altında

54) Hepatit B, C ve D virüsü ile diğer kronikleşme özelliğindeki primer ve sekonder hepatotrop virüslerin neden olduğu klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak kanıtlanmış, histopatolojik olarak düşük aktivite gösteren kronik hepatitler.

ifadesi bulunmaktadır. Netice olarak sağlık raporunu verecek hekimin tetkik ve analizleri sonucu belirleyecektir.

Se*** C*** ***

Henüz lise 3 ogrencisiyim boyum 1.75 kilom 61 polis olmak istiyorum endüstri meslek lisesi öğrencisiyim polis olmama mani olan bişey var mi

Herhangi bir sorun gözükmüyor.
Boy (M) X Boy(M) = Boy Çarpımı
Kilo (Kg) / Boy Çarpımı = Vücut Kitle İndeksiniz. Giriş koşullarında "beden kitle endeksinin 18 (dahil) ile (27) arasında olması" ifadesi bulunmaktadır. Sizin vücut kitle indexiniz 19.9 kg / metrekare

Yu*** E*** *** ***

Ben 18yaşındayım lise sonsınftayımm diploma puanı ekleniyor mu . Bide mülakat da kaç metreyi kaç dk bitirmemiz gerekiyor

Ham puan esas alınmaktadır. Fiziki yeterlilik şartları başvurulan eğitim programına göre farklılık göstermektedir.

*** B*** O*** ***

Abi şimdi Benim babamda polis 150 ile direk alınabiliyomuyum

Polis çocukların da farklı bir uygulama bulunmamaktadır. (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranma şartı mevcuttur.

Me*** A*** ***

Ben 10.sınıf öğrencisiyim polis olmak için sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan hangisini seçiyoruz?

(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) alanlarının herhangi birinden en az 270 puan alınması şartı aranmaktadır.

ş*** A***

polis sınavlarına girmek isyiyorum fakat doğuştan sol böbreğim yok hiç bir sıkıntımda yok sınavları ve mülakatları geçmem halinde öğrenciliğe kabul edileblirmiyim

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.

F*** ***

05.08.1992 dogumluyum polis olmak istiyorum yardımcı olur musunuz ? Yaştan kaybeder miyim veya girebilir miyim ögrenmek istiyorum. Teşekkürler simdiden.

Girmek istediğiniz okul lise eğitimi sonrası PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ise;
2016 yılı mayıs başvuruları için 31 Aralık 1991 - 01 Ekim 1998 tarihleri arasında doğmuş olmak şartı başvuru kılavuzunda bulunmakta idi.
2017 yılı içinse aynı kural geçerli olacağını varsayarak 31 Aralık 1992 - 01 Ekim 1999 arası doğmuş olma şartı aranacaktır. Genel olarak 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Girmek istediğiniz okul lisans eğitimi sonrası POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ise;
Başvuru kılavuzunda "31 Aralık tarihi itibarıyla otuz (30) yaşından gün almayan erkek ve kadın adaylar şartı" bulunmaktadır.

Fırat Özdemir

Verdiğiniz bilgi için minnettarım size. bir de son sorum olacak 2017 pmyo istiyorum ben ygs puanlarıyla mı başvuru yapacağım yoksa akademiye giderek her hangi bir şekilde mi

Rica ederiz.

ÖSYM tarafından yapılan YGS puan türlerinden herhangi birinden 270 puan, Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malülü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı 150 olarak aranır

Başvuru ilan edildikten sonra pa.edu.tr üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir.

O*** ***

Merhabalar ben üniversite son sınıf öğrencisiyim . Üniversiteden polis akademisine geçme gibi bir şans var mı acaba ?

2016 yılı için FYO (Fakülde Yüksek Okulları) alımları Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin üçüncü sınıflarından 84’ü bayan, 423’ü erkek toplam 607 öğrenci alındı. Aynı zamanda okullarında okumaya devam eden öğrenciler 19 ay süren FYO eğitiminin ardından Komiser Yardımcısı rütbesi ile mezun oldular. FYO alım şartları yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. Yapılacak alımları Polis Akademisi (www.pa.edu.tr) Resmi Sayfasından yada blogumuzdan takip edebilirsiniz.

Ö*** A***

Hocam Şimdi Ben 11.Sınıf Okuyorum seneye Polis Kolejine Gitmek istiyorum 12.Sınıf Bittikten Sonra Tabi bunun için Hangi sınavlara girmem gerek, bide göz derecesi kaç olması gerekiyor en fazla geçerli olarak.

Lise eğitimin ardından Polis Memuru olabilmek için PMYO Polis Meslek Yüksek Okullları giriş sınavlarına katılabilirsiniz, yada Polis amiri olmak için Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakultesi Sınavlarına girebilirsiniz.

Göz hastalığı durumuyla ilgili olarak
Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
Göz hastalıkları başlığı altında 7. maddede (Değişik:RG-26/09/2007-26655) PMYO Polis Meslek Yüksek Okulu ve Güvenlik Bilimleri Fakultesi ile ilgili kısmı inceleyebilirsiniz.

Ku*** O***

Yunus polisi olmak icin ayrica bir sart bulunuyor mu?

Yunus Polisi olmak için Polis Okullarına girişte ekstra bir şart aranmamaktadır. Mezun olduktan sonra Asayiş Şube Müd. lerine Yunus Polisi olmak için başvuru yapabilir yada mezuniyet sonrası intibak eğitimleri süresi içinde yapılan seçmelere katılabilirsiniz.

S*** B***

ben imam hatip lisesinde son sınıf öğrencisiyim. imam hatip lise mezunları polis olabiliyor mu? olabiliyorsa da şu an lise sondayken polislik okuluna geçiş yapabilir miyim?

Imam Hatip Lisesi mezunları Polis olabilmektedir. Okulunuzdan mezun olduktan sonra PMYO Polis Meslek Yüksek Okulları sınavlarına başvurabilirsiniz.

Ce*** T***

17 yaşında. Oglum var tıp1 diyabet polis olmak istiyor seker polis olmasına manimidir

Emniyet Teskilati Saglik Sartlari Yonetmeligi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR bölümünde

Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen (ilerleme) ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
ifadesi bulunmaktadır.